Vaiņodes Mūzikas skola     
Tirgoņu iela 21A, Vaiņodes pagasts, Vaiņodes novads, LV - 3435         
NO 11. JANVÁRA 

2. SEMESTRA MÁCÍBAS ATTÁLINÁTI 

VISÁM KLASÉM!!!

 .