Vita Jerumane - Barusa - klavierspēle, klavieres, vispārējās klavieres, koncertmeistare

Tatjana Juškina - klaviespēle, klavieres, vispārējās klavieres, koncertmeistare

Ivonna Rozentāle - flautas spēle, klarnetes spēle, saksofona spēle

Dace Bērzniece - vijoles spēle, vijolnieku ansamblis

Antra Arnolda - ģitāras spēle, ģitāristu ansamblis

Līga Kvāše - akordeona spēle, koncertmeistare

Miranda Ulberte - kora klase, dziedāšana, vispārējās klavieres

Baiba Leite - kora klase, dziedāšana, kora klases ansamblis, mūzikas literatūra

Gunita Riežniece - kora klase, dziedāšana, 1. - 3. klašu koris, 4. - 8. klašu koris, Bērnu vokālā studija, kokles spēle

Irina Tiesnese - mūzikas mācība, solfedžo un mūzikas teorija, kora klase, 4. - 8. klašu koris

Selga Puķīte - mūzikas mācība, solfedžo un mūzikas teorija, klavieres, vispārējās klavieres, koncertmeistare

Inese Pāvila - māksla